Programma

Een samenhangende aanpak vanuit de dagelijkse praktijk

In Gelderland werken scholen, culturele aanbieders en gemeenten samen aan beter cultuuronderwijs op lokaal en regionaal niveau. Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is opgebouwd vanuit de dagelijkse praktijk. Vanuit de klas dus, want daar gebeurt het! De provincie Gelderland en het Rijk financieren deze samenhangende aanpak om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Het ambitieuze programma, dat in 2013 begon, wordt tot en met 2020  verdiept en verbreed. Cultuur Oost faciliteert en coördineert het programma en zorgt voor kennis bouwen en kennis delen.

Visie en werkwijze Cultuur Oost
Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is van onderaf -klantgericht- opgebouwd. Cultuur Oost gelooft van meet af aan dat scholen zelf het beste kunnen bepalen wat zij met cultuuronderwijs willen. Hoe zij het een plek in het curriculum geven en welke langetermijnambities zij willen realiseren. Het is de kunst een programma te ontwikkelen dat precies past bij de specifieke wensen van de school. De adviseurs van Cultuur Oost zijn dan ook bondgenoten in dit proces. Kunst, erfgoed, nieuwe media en vakken als taal en natuur worden met elkaar verbonden. Het werken met culturele competenties is daarvoor een mooie ingang. De lokale centra voor de kunsten en de coördinatiepunten cultuureducatie hebben hierin vanzelfsprekend een rol.

Opzet programma 2017-2020

1. Lokale projecten implementeren: 50 lokale Gelderse projecten zijn verdeeld conform 3 doelen:
✓Leerlijnen implementeren
✓De leerkracht als cultuurkracht
✓Samen voor de klas
2. Kennisdeling vanuit praktijk, lerarenopleiding en universiteit in Communities of Practice. In zes professionele leergemeenschappen- met projectleiders, directeuren en icc’ers- wordt aan de hand van de praktijk samen kennis gedeeld en gebouwd.
3. Innovatie door praktijkonderzoek naar artistieke en pedagogische kwaliteit in de vorm van vier LAB’s voor onderzoeksvragen passend bij het curriculum van de opleiding tot Vakdocent. Een aantal lokale projecten zal hierbij aansluiten. Ook denkkracht van BIS-instellingen en de pabo’s wordt aan deze LAB’s toegevoegd.
4. Borging en verankering van lokale projecten en innovatie CMK in lokale convenanten. 

Opnieuw of voor het eerst deelnemen: CMK 2019-2020

Het Fonds voor Cultuurparticipatie en de provincie Gelderland hechten eraan dat zoveel mogelijk scholen in Gelderland mee kunnen doen aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Scholen vinden een periode van vier jaar soms erg lang om te overzien. Mede daarom is besloten dat voor de laatste twee kalenderjaren van de CMK-periode het opnieuw mogelijk is een projectaanvraag in te dienen. Dat kon tot 1 maart 2018 bij Cultuur Oost.  Lees verder

Samenwerkingspartners

Het programma wordt op lokaal en regionaal niveau uitgevoerd binnen de driehoek school-culturele aanbieder-gemeente. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de bestaande culturele infrastructuur: een lokaal coördinatiepunt cultuureducatie (CCE), combinatiefunctionaris cultuur of steunpunt amateurkunst. De grote culturele aanbieders (BIS) in de provincie dragen met hun inhoudelijke expertise bij aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Schoolbesturen en gemeenten borgen en verankeren de beoogde kwaliteitsslag. Het expertisecentrum Kunsteducatie en de docentenopleidingen van ArtEZ dragen bij aan te ontwikkelen deskundigheidsbevordering en methodieken. Gelderse Pabo’s zetten stagiairs in bij projecten. De Radboud Universiteit, sector algemene cultuurwetenschappen, plaatst de resultaten in een wetenschappelijk kader. De steden Arnhem, Apeldoorn, Ede en Nijmegen hebben een eigen CMK programma. We werken zoveel mogelijk samen.

Deelnemende scholen 2017/18

Lokale convenanten cultuureducatie

Onder begeleiding van Cultuur Oost wordt er in 50 gemeenten in 2017 een traject gestart waarbij de gemeente, de school(besturen) en de lokale culturele infrastructuur samen op weg gaan naar een optimale samenwerking. Het is de bedoeling dit vanaf 2019 te bekrachtigen in lokale convenanten.

Communities of practice

Projectleiders, schooldirecteuren en icc’ers van CMK-projecten bouwen en delen kennis in zes professionele leergemeenschappen. Aan de hand van de dagelijkse praktijk op school. Alle projecten hebben een plek gekregen in een van de COP's. De indeling is op basis van projectdoelen, ambities en regio. Een adviseur van Cultuur Oost stimuleert en begeleidt. 

LAB's, leernetwerken

Binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt veel kennis ontwikkeld. Ook leven nog veel vragen over de manieren waarop kinderen goed cultuuronderwijs kunnen krijgen. In vier leernetwerken, Labs genaamd, doen partners onderzoek naar aspecten die cultuuronderwijs kunnen verbeteren. De docentenopleidingen van ArtEZ, HAN /Pabo en Iselinge Pabo; Introdans, Kröller-Müller Museum en Kwatta, basisscholen, zelfstandige kunstenaars en onderzoekers doen mee. Elk Lab heeft een adviseur van Cultuur Oost als begeleider. Op deze pagina lees je meer over de LAB's.

Huisstijlkit met downloads

Je kunt vanuit de huisstijlkit het CMK-vignet en de logo's van de financiers downloaden. 

Programma 2013-2016

Meer informatie over het programma CMK Gelderland in de eerste periode 2013-2016.